Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學-數學系(含數學教育碩士班)
分類清單
大學考試分發入學
大學考試分發入學 [102年度考試分發入學簡章內容] 
 
 
指定考試採計科目及方法
    
採計科目及方式
    
採計科目及方式
         
×1.00
          
×1.50
         
×1.00
   
       
×2.00
 
 
 
同分參酌順序
參酌順序
   
數學甲
物理
英文
 
 
* 確實資訊以本校教務處招生組公告為準。